Close
Pregled stranice je prikazan za region Crna Gora

Politika integrisanog sistema menadžmenta

MEST EN ISO 9001:2016 MEST EN ISO 14001:2016 MEST ISO/IEC 27001:2014 MEST EN ISO 45001:2018

Integrisani sistem menadžmenta (IMS)


Politika Integrisanog sistema menadžmenta NIKIĆ DIGITAL d.o.o. zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem bržih, pravovremenih i efikasnih usluga korisnicima sa ciljem zadovoljenja njihovih zahtjeva, potreba i očekivanja.

Integrisani sistem menadžmenta, njegovo održavanje i stalno poboljšanje, predstavljaju prioritetne zadatke u ostvarivanju dugoročne poslovne politike NIKIĆ DIGITAL d.o.o., koja se demonstrira kroz:


 • Zadovoljenje korisnika, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja,

 • Uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa korisnicima i isporučiocima,

 • Zadovoljenje potreba i očekivanja zainteresovanih strana,

 • Stalno poboljšavanje procesa realizacije proizvoda, ulaganje u ljudske resurse i opremu u cilju održavanja savremenog tehnološkog nivoa,

 • Uređenost administrativnog, proizvodnog, radnog i skladišnog prostora,

 • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja voda i zemljišta,

 • Težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu,

 • Stalno poboljšavanje učinaka zaštite životne sredine i zaštite zdravlja bezbjednosti zaposlenih,

 • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmjene informacija važnih za životnu sredinu i zdravlja i bezbjednosti zapsolenih,

 • Obezbjeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem,

 • Obezbjeđenje maksimalne zaštite informacija od neovlašćenog pristupa;

 • Održavanje povjerljivosti informacija;

 • Održavanje integriteta informacija kroz zaštitu od neovlašćene izmjene;

 • Stvaranje uslova da se sve povrede sigurnosti informacija i sigurnog rukovanja, dokumentovati, razmatrati i istražiti;

 • Sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz obezbjeđenje obuke u okviru delatnosti preduzeća,

 • Stvaranje bezbjednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu,

 • Poštovanje zakonodavstva, posebno iz oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite sigurnosti informacija;

 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti Integrisaog sistema menadžmenta.


Izvršni direktor je privržen je ovoj politici Integrisanog sistema menadžmenta i odgovoran za njeno sprovođenje u skladu sa standardima MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016, MEST EN ISO 45001:2018 i MEST ISO/IEC

27001:2014/Cor.1:2015. Svi zaposleni su dužni da se ponašaju u skladu sa ovom Politikom i da rade na ostvarenju ciljeva, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.Zadnji put ažurirano

05.decembra 2019.

godine.


Zabranjeno kopiranje bez odobrenja odgovornog lica NIKIĆ DIGITAL-a